Exclusions. Què no cobreix la teva assegurança de responsabilitat civil professional d’arquitecte?

Amb aquest article vull que coneguis les exclusions que trobem en la gran majoria de les assegurances de responsabilitat Civil professional d’arquitectes.

És indispensable revisar i estudiar a consciència cada contracte per saber l’abast de la seva cobertura i, per tant, no seria rigorós fer generalitzacions. Però és cert que hi ha exclusions que es repeteixen en moltes pòlisses i és de vital importància que les coneguis.

Perquè has de conèixer les exclusions generals de la teva assegurança de responsabilitat civil?

Perquè per treballar amb tranquil·litat en el teu dia a dia, a més de tenir una bona cobertura asseguradora, cal que siguis conscient de les limitacions d’aquesta i evitar actuacions o descuits que podrien comportar una reclamació no inclosa en la teva assegurança de Responsabilitat Civil Professional.

Circumstàncies conegudes amb anterioritat a l’emissió de la pòlissa de RC

S’exclouen de cobertura tots els fets o circumstàncies que han tingut lloc amb anterioritat a la data d’efecte del contracte. Aquest punt té en compte el fet que un assegurat hauria pogut preveure que comportaria una reclamació o, sense preveure-ho, hagués rebut alguna notificació o reclamació verbal o escrita i no s’hagués detallat i indicat al moment de la contractació de la pòlissa.

Actes malintencionats

S’exclouen de cobertura totes les reclamacions derivades directament o indirectament d’actes malintencionats, fraudulents, deliberadament antijurídics, tipificats com a delicte o que siguin voluntàriament contraris a la llei, sempre que ho hagi dictaminat un jutge, tribunal o jurat o el mateix arquitecte assegurat ho reconegui. En aquest darrer cas, l’assegurat reemborsarà a l’assegurador totes les despeses que hagi suportat abans la sentència judicial.

Multes i sancions

S’exclouen de la cobertura les multes i sancions imposades a l’arquitecte assegurat per part del govern, comissions o organismes públics amb facultats inspectores, reguladores i de control, igual que les conseqüències del seu impagament.

Aquesta exclusió no s’aplica a les reclamacions per part d’aquestes entitats derivades d’errors o omissions professionals.

Errors de valoració

Queden exclosos de la cobertura de l’assegurança per a arquitectes, aquelles reclamacions derivades d’un error en la valoració prèvia dels costos de l’obra. Per exemple, un error en els amidaments que comporti una desviació en el pressupost de l’obra.

Responsabilitats contractuals

L’assegurança de Responsabilitat Civil per a arquitectes no cobreix totes les responsabilitats o obligacions assumides per l’assegurat en excés del deure de diligència i de cura habitualment aplicades a la prestació de l’activitat professional. També s’exclouen les garanties, fiances, clàusules de penalització o danys compensatoris per la liquidació de la relació contractual, excepte en el cas que la responsabilitat hagués existit sense aquestes garanties, fiances o clàusules.

També s’exclouen els retards en l’execució o la incapacitat d’executar, completar o concloure l’activitat professional, exceptuant que aquest fet tingui el seu origen en un acte o omissió incorrecte de l’assegurat.

Contaminació

Qualsevol reclamació derivada de danys per la contaminació o per qualsevol pertorbació de l’estat natural de l’aire, aigües terrestres, sòl i subsòl i, en general, que perjudiquin el medi ambient. (incloses les floridures, fongs, espores, etc.).

Insolvència

La insolvència, el concurs o l’arruïnament de l’assegurat.

Guerra i terrorisme

Per últim, tampoc es contemplen les reclamacions derivades de danys ocasionats a causa de guerres, rebel·lions, terrorisme, revolucions, desordre públic, etc.

Deixa un comentari